Καινοτομία και Τεχνολογία

Καινοτομία και Τεχνολογία

Υποστηρίζουμε έξυπνες πλατφόρμες τεχνολογίας αιχμής IoT.

Έξυπνες πλατφόρμες τεχνολογίας αιχμής ΙοΤ (Internet of things), που συνδέουν φυσικά αντικείμενα, όπως οχήματα, εργαλεία, φώτα δρόμου, φορητές συσκευές, ανεμογεννήτριες και άλλες συσκευές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία, η ανταλλαγή δεδομένων και η ευφυής λήψη αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση
  • Help Desks (SCADA, υδρόμετρα και μετρήσεις, παρακολούθηση συντηρήσεων κ.α.)
  • Μοντέλα άντλησης στοιχείων, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, ανάλυση πληροφοριών και εφαρμογές ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
car-connection-dashboard-1305305

GIS και Χαρτογράφηση

Ενόψει του γενικού κλίματος αναδιάρθρωσης στον τομέα της ενέργειας, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες βασικών ρευμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης: από σταθερή παραγωγή προς κυμαινόμενη παραγωγή στο πλαίσιο παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από κεντρική παραγωγή σε αποκεντρωμένη και από ακριβούς παρόχους ενέργειας προς παρόχους χωρίς κανένα κόστος.

Αυτές οι μεταβολές απαιτούν σημαντικές αλλαγές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Η ομάδα της WW&E, δουλεύει στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης δημιουργώντας συστημικά μοντέλα και γεωπληροφοριακά εργαλεία για να δώσει λύσεις για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο και νομικό πλαίσιο, όπως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τη δυνατότητα σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων, κλπ.

Η ομάδα μας, εστιάζει στο σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών με τη χρήση γεωπληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι ικανότητες της ομάδας μας συνοψίζονται στον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για εγκατάσταση Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, αλλά και χαρτογράφησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αναδιάρθρωση υπηρεσιών και οργανισμών

Η Εταιρεία μας, σχεδιάζει εργαλεία αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης (ESMS MS) για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από προγραμματιστές και έμπειρους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν,  πολύ αποτελεσματικά, στις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η αναδιοργάνωση των οργανισμών είναι μια διαδικασία η οποία διορθώνει τις ανάγκες τους στην τρέχουσα και συνεχώς εναλλασσόμενη αγορά. Πρέπει να βασίζεται στο σωστό στρατηγικό σχεδιασμό με υψηλά επίπεδα καινοτομίας.
Δημιουργούμε τα απαραίτητα εργαλεία αναδιάρθρωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τη δομή των οργανισμών.

blur-blurred-background-communication-908287
mathematics-1509559_960_720

Ηλεκτρονικές συγκριτικές πλατφόρμες

Αναπτύσσουμε online πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να βελτιστοποιήσουν τη στρατηγική τους σε διάφορους τομείς.

Η ομάδα μας έχει αναπτύξει σύγχρονα μοντέλα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών, για το δημόσιο τομέα, με σκοπό να τον διευκολύνει στις συναλλαγές του με τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήσαμε πληροφοριακό σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια.