Υπηρεσίες Σχεδιασμού Έργων – Υπηρεσιών

Το συστατικό για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου / υπηρεσίας, εντοπίζεται στο σωστό σχεδιασμό. Συνδράμουμε το Δημόσιο Τομέα, τον ευρύτερο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα να προσανατολίσει το σχεδιασμό του σε βιώσιμα έργα και υπηρεσίες.

Σχεδιάζουμε όλες τις φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας (συμβατικά τεύχη, αξιολογήσεις, σύναψη συμβάσεων, κλπ), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε εμπορικές και συμβατικές διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε θέση να καταστούμε εμπορικός εταίρος σας για την επίτευξη του χρηματοοικονομικού κλεισίματος και την παρακολούθηση των έργων και των στόχων τους.