Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, οι μεταβολές στις Κυβερνητικές προτεραιότητες και οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες, συνθέτουν τις κατ’ εξοχήν προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα σήμερα.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά τις υποδομές και την περιουσία τους, καθώς και να υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και συμβούλους με εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, είναι στρατηγικά προσαρμοσμένες στην καινοτομία και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ένας από τους σημαντικούς Εταιρικούς μας στόχους είναι η αναβάθμιση και η λειτουργία – συντήρηση των βασικών υποδομών:

  • Σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας δυναμικά εργαλεία για την καταγραφή των υποδομών (GIS) και τη δημιουργία σημείου αναφοράς (benchmark) σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, για τη διευκόλυνση του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
  • Δημιουργώντας βιώσιμους μηχανισμούς εξορθολογισμού των κοστολογικών στοιχείων και της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ένα εναλλασσόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.
  • Δημιουργώντας επενδυτικά κεφάλαια, από την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών τους.