Ενέργεια και Περιβάλλον

Ενέργεια και Περιβάλλον

Η WW&E μπορεί να σας υποστηρίξει να αντιμετωπίσετε τις περιβαλλοντικές σας υποχρεώσεις και να εξασφαλίσετε τα οικονομικά οφέλη από μια βιώσιμη εξέλιξη προσαρμοσμένη σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε την εμπειρία να μεταφέρουμε εξειδικευμένες γνώσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν την περιβαλλοντική πολιτική τους, τις διαδικασίες τους και τις στρατηγικές τους.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στα παρακάτω:

 • Διεξαγωγή ελέγχου για τη μείωση του ρίσκου όταν επενδύετε σε νέες τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη λύσεων που προστατεύουν το περιβάλλον
 • Διατήρηση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος βασιζόμενο σε οικονομική ανάλυση και μοντέλα
 • Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων.
blue-iphone-wallpaper-lock-screen-wallpaper-40465

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Θα συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να προσθέσουμε μεγαλύτερη αξία στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης υδατικών πόρων (άρδευση – ύδρευση – αποχέτευση), χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στην καινοτομία και στις ανεξάρτητες έξυπνες τεχνικές λύσεις (έλεγχος διαρροών, τηλεμετρία, ασφάλεια δικτύων, κλπ).

Η πληθυσμιακή εξέλιξη, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη της βιομηχανίας αλλά και η παλαιότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του βασικού αυτού πόρου, ενώ πιέζουν για εκσυγχρονισμό των υποδομών νερού.

Στην Ελλάδα, οι ανάγκες για αφαλάτωση νερού, ιδιαίτερα στα νησιά, είναι υψηλής ζήτησης και απαιτείται προσδιορισμός των απαιτήσεων και σχεδιασμός των αναγκαίων υποδομών προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά ένα δίκτυο ύδρευσης. Η αναδιάρθρωση και η διασύνδεση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης θα προσθέσει αποτελεσματικότητα στο δίκτυο διάθεσης νερού και στις διαθεσιμότητές του.

Οι σύμβουλοι μας, θα δουλέψουν μαζί σας και με την ομάδα σας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της καταγραφής των υφιστάμενων υποδομών σας για τη διάθεση νερού.

Διαχείριση Απορριμμάτων

Η WW&E εκτιμά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της και σχετίζονται με δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων. Παρέχουμε συμβουλές στρατηγικού σχεδιασμού και λύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα απορρίμματά τους και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες πρακτικές.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι,  από μόνη της, ένα κίνητρο για αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ταφή είναι πλέον ο λιγότερος επιθυμητός τρόπος διαχείρισης από περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης και το τελευταίο στάδιο στην πυραμίδα προτεραιοτήτων για τη διαχείριση. Έτσι λοιπόν όλοι οι φορείς δέχονται τεράστιες πιέσεις για την αλλαγή του καθεστώτος ταφής και αντικατάστασης του από μεθόδους βελτιστοποίησης της συλλογής και της διαλογής στην πηγή.

Οι διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες στη διαχείριση των απορριμμάτων ωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν “Εξυπνες” λύσεις και να χρησιμοποιούν καλύτερες μεθόδους ανακύκλωσης. Η γνώση των μεθόδων διαλογής στην πηγή και η προσαρμογή των τεχνολογιών στη μείωση του παραγόμενου όγκου των απορριμμάτων βοηθούν επίσης στην εξέλιξη στον κλάδο αυτό.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα των απορριμμάτων συνοψίζονται παρακάτω:

 • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απορριμμάτων
 • Έλεγχος Εμπορικού Κινδύνου
 • Αποτελεσματικότητα Πόρων
 • Δημοπράτηση Έργων και Υποστήριξη κατά τη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης και ΣΔΙΤ)
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων
 • Παρακολούθηση Υπηρεσιών
 • Τιμολογιακή Πολιτική
djppea8cukfou4euqvahvz2chw9mlw7hysstbo4xy4858oxt8mly2cc3tegeunem-
architecture-asia-bridge-2122406

Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων

Η επεξεργασία λυμάτων περιλαμβάνει μηχανικά, βιολογικά, χημικά και ανθρώπινα στοιχεία, από τα οποία εξαρτάται η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Μια λάθος παράμετρος μπορεί να στοιχίσει στη διαδικασία της επεξεργασίας και να κάνει το σύστημα δύσκολο στη συντήρηση.

Σε μερικές περιπτώσεις δε, το σύστημα δεν λειτουργεί καθόλου, κάτι το οποίο οδηγεί σε παράβαση της νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και στην ποιότητα της υπηρεσίας.

Τα οφέλη που σχετίζονται με τη διαδικασία είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και η ικανοποίηση του πελάτη. Η WW&E προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και διαθέτει εκτενή εμπειρία στη λειτουργία και στην ανάπτυξη τέτοιων υποδομών.

Τεχνική, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Συμβουλευτική

Όταν οι ιδιωτικοί φορείς σύμπραξης, οι κατασκευαστές, οι λειτουργοί, οι ασφαλιστές και όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια επένδυση ενδιαφέρονται να επενδύσουν, αρχικά θέλουν να καταλάβουν και να ελαχιστοποιήσουν όλα τα βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικό-περιβαλλοντικά ρίσκα πριν να δεσμευτούν σε δανεισμό ή στην ίδια την επένδυση.

Τα ρίσκα που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν σχετίζονται με όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου μέχρι και το χρηματοοικονομικό τους κλείσιμο. Ως εκ τούτου, οι ανεξάρτητοι τεχνικοί σύμβουλοι είναι κρίσιμοι στη μελέτη της τεχνικής λύσης του έργου. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την εκτίμηση των ρίσκων και των αντικτύπων τους στο συγκεκριμένο έργο.

Ο στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι:

 • Η τεχνική λύση του έργου αποτελεί μια καλή επένδυση
 • Όλοι οι παράγοντες έχουν εκτιμηθεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου
 • Έχει μετρηθεί και ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της επένδυσης

Ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός έλεγχος σε συναλλαγές είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του Περιβαλλοντικού Εγχειριδίου ενός χρηματοδοτικού φορέα και το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου είναι απαραίτητο να αντικατοπριστεί στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων, πριν αποφασιστεί να προχωρήσουν με τη συναλλαγή.

Η ομάδα της WW&E μπορεί να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας,  καθώς και μετά το Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο του έργου σας. Η παρακολούθηση των επιδόσεων του έργου είναι κρίσιμο στοιχείο σε ένα έργο που υλοποιείται με ΣΔΙΤ.

 Ένας βασικός στόχος της παρακολούθησης, από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, είναι μεταξύ άλλων να επιβεβαιώσει ότι ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης παραδίδει και υλοποιεί τη σύμβαση σύμπραξης, ως όφειλε, σύμφωνα με αυτή.

agriculture-2549245_960_720
cooling-tower-power-plant-energy-industry-162646

Ενεργειακή Διαχείριση και Εξοικονόμηση

Η WW&E σχεδιάζει στρατηγικές λύσεις για να βοηθήσει τους πελάτες της σε όλους τους τομείς να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος, να εκτιμήσουν και να υλοποιήσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Δουλεύουμε με μια σειρά πελατών όπου όλοι, από την πλευρά τους ο καθένας, απαιτούν υλοποίηση της υπηρεσίας σε υψηλά επίπεδα και έγκαιρη παράδοσή της. Οι σύμβουλοι μας καλύπτουν μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων σε έργα, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα έργα.

Οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται παρακάτω:

 • Εμπορικός Έλεγχος
 • Απόδοση Ενέργειας και ανάλυσης πόρων
 • Μελέτη σκοπιμότητας και ανάπτυξης
 • Ανάλυση λετουργικών επιδόσεων
 • Συμβουλευτική σε Επενδυτές και Χρηματοδότες
 • Ανασκόπηση τεχνικών προδιαγραφών και στοιχείων
 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και υλοποίησης.